regionika
ENG
GEO
Tavfurceli misia gundi saqmianoba kontaqti
axali
agraruli
saqarTvelo
ianvris nomeri
Tebervlis nomeri
martis nomeri
2011 wlis dekembers, kvleviT centr regionikasa da agraruli seqtoris kompaniebis asociacias Soris gaformda TanamSromloba, romlis mizania Jurnal "axali agraruli saqarTvelo"-s gamocema/ganviTareba.

gamocema warmoadgens pirvel da, dReis mdgomareobiT, erTaderT yovelTviur agrarul Jurnals saqarTveloSi.
aprilis nomeri
maisis nomeri
ivnisis nomeri
ivlisis nomeri
agvistos nomeri
oqtombris nomeri
noembris nomeri
dekembris nomeri
seqtembris nomeri
ianvari 2013
Tebervali 2013
arqivi 2012
2011-2018 REGIONICA
marti 2013
aprili 2013
maisi 2013
ivnisi 2013
ivlisi 2013
agvisto 2013
seqtemberi 2013
oqtomberi 2013
noemberi 2013
dekemberi 2013
redaqciis misamarTi:
gorgaslis q. # 51/53, Tbilisi, saqarTvelo
tel:
+995 32 290 50 00; +995 99 161831
Email: journal@regionica.org agroasca@gmail.com
arqivi 2013
ianvari 2014
Tebervali 2014
marti 2014
aprili 2014
maisi 2014
maisi 2014
ivnisi 2014
ivnili 2014
agvisto 2014
seqtemberi 2014
oqtomberi 2014
noemberi 2014
dekemberi 2014
arqivi 2014
ianvari 2015
Tebervali 2015
marti 2015
aprili 2015
maisi 2015
ivnisi 2015
ivlisi 2015
agvisto 2015
seqtemberi 2015
oqtomberi 2015
noemberi 2015
dekemberi 2015
arqivi 2015
ianvari 2016
Tebervali 2016
marti 2016
aprili 2016
maisi 2016
ivnisi 2016
ivlisi 2016
agvisto 2016
seqtemberi 2016
oqtomberi 2016
noemberi 2016
dekemberi 2016
arqivi 2015
arqivi 2016
ianvari 2017
Tebervali 2017
marti 2017
aprili 2017
maisi 2017
ivnisi 2017
ivlisi 2017
Agvisto 2017
seqtemberi 2017
oqtomberi 2017
noemberi 2017
dekemberi 2017
arqivi 2017
ianvari 2018
Tebervali 2018
marti 2018
aprili 2018
maisi 2018